Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Sedința ordinară din data 20.02.2018

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr
de 11 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează: motivat Dl consilier: Marişca Gheorghe,
nemotivat, Dl. consilier Vereş Valentin.
Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinte de şedinţă este Dl. consilier
Madarasz Csaba.
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma
prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
Cere cuvântul Primarul comunei care propune modificarea ordinii de zi prin: eliminarea a trei
proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada
2014-2020 a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente
acestuia ; Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu
Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020; Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei
comunei Culciu pentru lucrările de investiţii aferente proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
şi introducerea a trei proiecte de hotărăre: Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de pornire a
licitaţiei a unei cantităţi de masă lemnoasă din partida 1090974 P administrată de Ocolul Silvic
Borleşti; Proiect de hotărâre privind apobarea volumului şi modului de valorificare, a unor cantităţi de
masă lemnoasă din partizile 1282172 Sr , 1282167 Sr şi 1301883 Sc administrate de Ocolul Silvic
Satu-Mare; Proiect de hotărâre Privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetar al
comunei Culciu existent la data de 31-12- 2017.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de modificare a ordinii de zii. 10 consilieri sunt
de acord , există o abţinere, dl. consilier Haisiuc Vlad.
....................................................
Hotărârea Nr. 3/2018 privind aprobarea Actului adiţional nr. 9 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009, se adoptă cu
11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 4/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2018, se
adoptă cu 11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 5/2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Culciu
pe trimestrul IV 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 6/2018 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrărilor de interes local ce
urmează să fie efectuate de către beneficiarii de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii Nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, se adoptă cu 11 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 7/2018 privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei a unei cantităţi de masă
lemnoasă din partida 1090974 P administrată de Ocolul Silvic Borleşti, se adoptă cu 10 voturi
„pentru" 1 „abţinere” –Dl consilier Haisiuc Vlad.
....................................................

Hotărârea Nr. 8/2018 privind apobarea volumului şi modului de valorificare, a unor cantităţi de
masă lemnoasă din partizile 1282172 Sr , 1282167 Sr şi1301883 Sc administrate de Ocolul Silvic
Satu-Mare , se adoptă cu 11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 9/2018 privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetar al comunei
Culciu existent la data de 31-12- 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru" .

06 March 2018