Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Sedința ordinară 20.02.2018

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr
de 11 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează: motivat Dl consilier: Marişca Gheorghe,
nemotivat, Dl. consilier Vereş Valentin.
Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinte de şedinţă este Dl. consilier
Madarasz Csaba.
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma
prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
Cere cuvântul Primarul comunei care propune modificarea ordinii de zi prin: eliminarea a trei
proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada
2014-2020 a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente
acestuia ; Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu
Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020; Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei
comunei Culciu pentru lucrările de investiţii aferente proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
şi introducerea a trei proiecte de hotărăre: Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de pornire a
licitaţiei a unei cantităţi de masă lemnoasă din partida 1090974 P administrată de Ocolul Silvic
Borleşti; Proiect de hotărâre privind apobarea volumului şi modului de valorificare, a unor cantităţi de
masă lemnoasă din partizile 1282172 Sr , 1282167 Sr şi 1301883 Sc administrate de Ocolul Silvic
Satu-Mare; Proiect de hotărâre Privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetar al
comunei Culciu existent la data de 31-12- 2017.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de modificare a ordinii de zii. 10 consilieri sunt
de acord , există o abţinere, dl. consilier Haisiuc Vlad.
....................................................
Hotărârea Nr. 3/2018 privind aprobarea Actului adiţional nr. 9 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009, se adoptă cu
11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 4/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2018, se
adoptă cu 11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 5/2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Culciu
pe trimestrul IV 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 6/2018 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrărilor de interes local ce
urmează să fie efectuate de către beneficiarii de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii Nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, se adoptă cu 11 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 7/2018 privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei a unei cantităţi de masă
lemnoasă din partida 1090974 P administrată de Ocolul Silvic Borleşti, se adoptă cu 10 voturi
„pentru" 1 „abţinere” –Dl consilier Haisiuc Vlad.
....................................................

Hotărârea Nr. 8/2018 privind apobarea volumului şi modului de valorificare, a unor cantităţi de
masă lemnoasă din partizile 1282172 Sr , 1282167 Sr şi1301883 Sc administrate de Ocolul Silvic
Satu-Mare , se adoptă cu 11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 9/2018 privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetar al comunei
Culciu existent la data de 31-12- 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru" .

06 March 2018
Sedința ordinara 15.06.2018

Extras
din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu 
din data de 15.06.2018

...................................................
Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.¬
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează Dna consilier Nagy Anika şi Dl. consilier Vereş Valentin.
Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Sebestyen Sandor. 
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
Cere cuvântul primarul comunei care propune modificarea ordinii de zi prin introducerea a două proiecte de hotărâre : Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2018 şi Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării  unor sume din excedentul bugetar al comunei Culciu existent la data de 31-12- 2017 
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de modificare a ordinii de zii. Toţi consilierii prezenţi sunt de acord 
....................................................
Hotărârea Nr. 19/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul: „Reabilitarea , Modernizarea  şi Extinderea  clădirii Şcolii Gimnaziale „Bem Jozsef” Cărăşeu, Comuna Culciu, Judeţul Satu-Mare” şi „Reabilitarea, Extinderea şi Dotarea Şcolii Gimnaziale Culciu-Mare, Comuna Culciu, Judeţul Satu-Mare” , se adoptă cu 11 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 20/2018 privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Culciu, se adoptă cu 11 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 21/ privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii aferent posturilor bugetare din comuna Culciu, se adoptă cu 11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 22/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2018, se adoptă cu 11 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 23/ privind aprobarea utilizării  unor sume din excedentul bugetar al comunei Culciu existent la data de 31-12- 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru".

05 July 2018
Sedință extraordinara 8.03.2018

Extras
din Procesul - Verbal al şedinţei extraordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu 
din data de 03.08.2018

...................................................
Încheiat azi, 08-03-2018 la sediul Consiliului Local al Comunei Culciu unde are loc şedinţa ordinară a acestuia.¬
Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.¬
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 10 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează: motivat D.na  consilier: Nagy Anika , Dl. consilier Robotin Daniel Virgil, Dl. consilier Vereş Valentin.
Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune ca  preşedinte de şedinţă Dl. consilier Igaz Attila - Zoltan. Propunerea se supune la vot şi este acceptată în unanimitate de consilierii prezenţi
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
Cere  cuvântul Primarul comunei care propune modificarea ordinii de zi prin introducerea  a două  proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiei „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă în localitatea Culciu-Mic, comuna Culciu, Judeţul Satu Mare” ; Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Culciu să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii in sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” , aderarea comunei Agriș  la Asociație.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de modificare a ordinii de zii. 10 consilieri din 10 prezenţi sunt de acord.
....................................................
Hotărârea Nr. 10/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2018, se adoptă cu 10 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 11/2018 privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetar al comunei Culciu existent la data de 31-12- 2017, se adoptă cu 10 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 12/2018 privind aprobarea investiţiei „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă în localitatea Culciu-Mic, comuna Culciu, Judeţul Satu Mare”, se adoptă cu 10 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 13/2018 privind mandatarea reprezentantului comunei Culciu să voteze în Adunarea Generală a „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii in sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Agriș  la Asociație, se adoptă cu 10 voturi „pentru" .

05 July 2018
Sedința de îndată 16.03.2018

Extras
din Procesul - Verbal al şedinţei de indată al Consiliul Local al Comunei Culciu 
din data de 16.03.2018

...................................................
¬
Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.¬
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 9 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează: motivat D.na  consilier: Nagy Anika , Dl. consilier Igaz Attila-Zoltan, dl. consilier Madarasz Csaba, Dl. consilier Vereş Valentin.
Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune ca  preşedinte de şedinţă Dl. consilier Biro Ioan-Marius. Propunerea se supune la vot şi este acceptată în unanimitate de consilierii prezenţi.
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
Primarul comunei cere cuvântul şi propune modificarea ordinii de zi prin eliminarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare.
Consilierii prezeţi sunt de acord în unanimitate cu modificarea ordinii de zi.
....................................................
Hotărârea Nr. 14/2018 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor SPCRPCÎV Satu-Mare, se adoptă cu 9 voturi „pentru" .

05 July 2018
Sedința ordinara 17.04.2018

Extras
din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu 
din data de 17.04.2018

...................................................
Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.¬
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri din 13 consilieri aleşi. 
Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Biro Ioan-Marius. 
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
....................................................
Hotărârea Nr. 15/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: „Construire Grădiniţă cu program prelungit Culciu-Mare” , se adoptă cu 13 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 16/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Culciu Nr. 22/2014 privind închirierea unor suprafeţe din pajiştea comunală , se adoptă cu 13 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 17/2018 privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Culciu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local  Nr. 29/2001, se adoptă cu 13 voturi „pentru" .
....................................................

05 July 2018
Sedință extraordinara 24.04.2018

Extras
din Procesul - Verbal al şedinţei extraordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu 
din data de 24.04.2018

...................................................
Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.¬
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 10 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează motivat D.nii consilieri: Duştinţa Victor, Gergely Andrei şi Haisiuc Vlad.
Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune ca  preşedinte de şedinţă Dl. consilier Sebestyen Sandor. Propunerea se supune la vot şi este acceptată în unanimitate de consilierii prezenţi. 
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
....................................................
Hotărârea Nr. 18/2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Culciu pe trimestrul I 2018, se adoptă cu 10 voturi „pentru".

05 July 2018