Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Sedinta ordinara 23.02.2017

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.¬
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează: nemomotivat Dl consilier Vereş Valentin  şi dna consilier Radvanyi Margareta.
Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Robotin Daniel Virgil. 
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
....................................................
Hotărârea Nr. 2/2017 privind organizarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar din comuna Culciu, pentru anul şcolar 2017-2018, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 3/2017 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă  și apă uzată din județul Satu Mare, la care  Comuna Culciu este membru asociat, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 4/2017 privind  mandatarea „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată  din județul Satu Mare”  pentru a exercita,  în  numele şi pe seama Comunei Culciu, atribuții de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional S.C. APASERV Satu Mare S.A., se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 5/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii aferent posturilor bugetare din comuna Culciu, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 6/2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Culciu pe trimestrul IV 2016, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 7/2017 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrărilor de interes local ce urmează să fie efectuate de către beneficiarii de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 8/2017 privind apobarea volumului şi modului de valorificare a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate a comunei Culciu, gospodărite pe bază de contract de către Ocolul Silvic Borleşti şi Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru". 
....................................................
Hotărârea Nr. 9/2017 privind apobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate a comunei Culciu, gospodărite pe bază de contract de către Ocolul Silvic Borleşti şi Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru". 
....................................................
Hotărârea Nr. 10/2017 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Culciu Nr. 18/2016 privind trecerea în domeniul public al comunei Culciu, a unor imobile, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 11/2017 privind  clasificarea unui drum de exploatare de pe raza comunei Culciu , judeţul Satu-Mare în categoria drum vicinal, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 12/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul : „Modernizare străzi în comuna Culciu, județul Satu Mare” faza Studiu de Fezabilitate actualizat , se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 13/2017 pentru implementarea proiectului denumit "Modernizare străzi în comuna Culciu, judeţul Satu Mare", se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ Secretar
      Robotin Daniel-Virgil         Privigyei Ioan

30 December 2017
Sedinta ordinara 29.06.2017

Extras

din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu

din data de 26.09.2017

 

 

...................................................

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.­

Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri din 13 consilieri aleşi.

Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune ca preşedinte de şedinţă  D.na  consilier Nagy Anika.

Propunerea se supune la vot .

Consilierii prezenţi sunt de acord în uninimitate cu propunerea făcută .

Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.

Cere cuvântul Primarul comunei care propune modificarea ordini de zi prin introducerea a patru noi puncte pe ordinea de zi: - Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului: „ Împreună pentru dezvoltare instituţională, educaţie pentru cetăţenie activă şi cooperare durabilă” ; Proeict de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construire Grădiniţa cu program prelungit Culciu-Mare” ; Proiect de hotărâre privind apobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate a comunei Culciu, gospodărite pe bază de contract de către Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2017şi  modului de valorificare, a unor cantităţi de masă lemnoasă din partizile  109451 SR şi 1189704 Ig administrate de Ocolul  Silvic Satu-Mare şi Diverse.

Consilierii prezenţi sunt de acord în unanimitate cu propunerea modificării ordini de zi.

........................................

Cere cuvântul Primarul comunei care propune ca data intrării în vigoare a  Hotărârii Consiliului Local să fie : 01-10-2017, iar data până la care operatorii economici care la data intrării în vigoare a hotărârii desfăşoară activităţi reglementate de Regulament, sunt obligaţi să facă demersurile necesare pentru conformare cu acesta, să fie 01-01-2018, astfel art.4.- al  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Culciu privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul Comunei Culciu să aibă următorul conţinut:

Art.4.- (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de  01-10-2017.

(2) Pâna la data de 01-01-2018 operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri desfăşoară activităţi reglementate de prezentul Regulament, sunt obligaţi să facă demersurile necesare pentru conformare cu acesta.”

            Consilierii prezenţi, în unanimitate, sunt de acord cu propunerea făcută de Primarul comunei.

Nefiind alte discuţii sau propuneri pentru modificarea proiectului de hotarâre, preşedintele de şedinţă îl supune la vot .

Hotărârea Nr. 41/2017 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul Comunei Culciu, se adoptă cu 13 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 42/2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2017, se adoptă cu 13 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 43/2017 privind instrumentarea proiectului: „ Împreună pentru dezvoltare instituţională, educaţie pentru cetăţenie activă şi cooperare durabilă”, se adoptă cu 13 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 44/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construire Grădiniţa cu program prelungit Culciu-Mare”, se adoptă cu 13 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 45/2017 privind apobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate a comunei Culciu, gospodărite pe bază de contract de către Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2017şi  modului de valorificare, a unor cantităţi de masă lemnoasă din partizile  109451 SR şi 1189704 Ig administrate de Ocolul  Silvic Satu-Mare , se adoptă cu 13 voturi „pentru".

....................................................

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ                                                           Secretar

                  Nagy Anika                                                                               Privigyei Ioan

30 December 2017
Sedinta ordinara 28.07.2017

Extras

din Procesul - Verbal al şedinţei extraordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu

din data de 28.07.2017

 

 

...................................................

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.­

Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează: motivat Dl consilier Biro Ioan - Marius şi  d.na consilier  Radvanyi Margareta.

Preşedinte  de şedinţă este Dl. consilier Robotin Daniel - Virgil.

Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.

....................................................

Hotărârea Nr. 39/2017 Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Culciu pe trimestrul II 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 40/2017 privind stabilirea salariilor de bază  pentru posturile bugetare din comuna Culciu, se adoptă cu 11 voturi „pentru".

....................................................

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ                                                           Secretar

                  Robotin Daniel Virgil                                                                Privigyei Ioan

30 December 2017
Sedinta ordinara 31.10.2017

Extras

din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu

din data de 31.10.2017

 

 

...................................................

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.­

Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează motivat Dl consilier Biro Ioan-Marius şi D.na consilier Nagy Anika

Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune ca preşedinte de şedinţă  D.na  consilier Radvanyi Margareta.

Propunerea se supune la vot .

Consilierii prezenţi sunt de acord în uninimitate cu propunerea făcută .

........................................

Hotărârea Nr. 46/2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Culciu pe trimestrul III 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 47/2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 48/2017 privind închirierea unei suprafeţe de teren de la Parohia Reformată Culciu-Mare pentru desfăşurarea în aer liber a activităţilor copiilor de la Gradiniţa cu program prelungit  Culciu-Mare, se adoptă cu 11 voturi „pentru".

....................................................

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ                                                           Secretar

                        Radvanyi Margareta                                                            Privigyei Ioan

30 December 2017
Sedinta ordinara 11.12.2017

Extras

din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu

din data de 11.12.2017

 

 

...................................................

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.­

Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 10 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează : -motivat Dl consilier Madarasz Csaba, Dl. consilier  Marişca Gheorghe, Dl. consilier Vereş Valentin

Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinte de şedinţă este D.na  consilier Radvanyi Margareta.

Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.

Cere cuvântul Primarul comunei care face propunere de modificare a ordinii de zii prin introducerea a două noi puncte: Proiect de hotărâre privind apobarea preţului de referinţă şi volumului de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate a comunei Culciu, gospodărite pe bază de contract de către Ocolul Silvic Borleşti şi Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2018; Proiect de hotărâre privind însuşirea valorilor reevaluate a mijloacelor fixe date în administrarea

SC APASERV SA Satu-Mare.

            Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de modificare a ordinii de zi.

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, 9 consilieri sunt de acord, 1 consilier se abţine.

........................................

Hotărârea Nr. 49/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii aferent posturilor bugetare din comuna Culciu, se adoptă cu 10 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 50/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018, se adoptă cu 9 voturi „pentru", un vot împotriva

....................................................

Hotărârea Nr. 51/2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2017, se adoptă cu 9 voturi „pentru", 1 abţinere.

....................................................

Hotărârea Nr. 52/2017 privind apobarea preţului de referinţă şi volumului de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate a comunei Culciu, gospodărite pe bază de contract de către Ocolul Silvic Borleşti şi Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2018, se adoptă cu 9 voturi „pentru", 1 abţinere.

....................................................

Hotărârea Nr. 53/2017 privind însuşirea valorilor reevaluate a mijloacelor fixe date în administrarea SC APASERV SA Satu-Mare, se adoptă cu 9 voturi „pentru", 1 abţinere.

....................................................

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ                                                           Secretar

                        Radvanyi Margareta                                                            Privigyei Ioan

30 December 2017