Sedința ordinara 17.04.2018

05 July 2018
Extras
din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu 
din data de 17.04.2018

...................................................
Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.¬
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri din 13 consilieri aleşi. 
Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Biro Ioan-Marius. 
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
....................................................
Hotărârea Nr. 15/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: „Construire Grădiniţă cu program prelungit Culciu-Mare” , se adoptă cu 13 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 16/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Culciu Nr. 22/2014 privind închirierea unor suprafeţe din pajiştea comunală , se adoptă cu 13 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 17/2018 privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Culciu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local  Nr. 29/2001, se adoptă cu 13 voturi „pentru" .
....................................................

Fișiere atașate

  HCL 15.PDF 25 April 2019
  HCL 16.PDF 25 April 2019
  HCL 17.PDF 05 July 2018