Sedința ordinara 15.06.2018

05 July 2018
Extras
din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu 
din data de 15.06.2018

...................................................
Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.¬
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează Dna consilier Nagy Anika şi Dl. consilier Vereş Valentin.
Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Sebestyen Sandor. 
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
Cere cuvântul primarul comunei care propune modificarea ordinii de zi prin introducerea a două proiecte de hotărâre : Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2018 şi Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării  unor sume din excedentul bugetar al comunei Culciu existent la data de 31-12- 2017 
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de modificare a ordinii de zii. Toţi consilierii prezenţi sunt de acord 
....................................................
Hotărârea Nr. 19/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici legate de proiectul: „Reabilitarea , Modernizarea  şi Extinderea  clădirii Şcolii Gimnaziale „Bem Jozsef” Cărăşeu, Comuna Culciu, Judeţul Satu-Mare” şi „Reabilitarea, Extinderea şi Dotarea Şcolii Gimnaziale Culciu-Mare, Comuna Culciu, Judeţul Satu-Mare” , se adoptă cu 11 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 20/2018 privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Culciu, se adoptă cu 11 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 21/ privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii aferent posturilor bugetare din comuna Culciu, se adoptă cu 11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 22/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2018, se adoptă cu 11 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 23/ privind aprobarea utilizării  unor sume din excedentul bugetar al comunei Culciu existent la data de 31-12- 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru".

Fișiere atașate

  HCL 19.PDF 05 July 2018
  HCL 20.PDF 05 July 2018
  HCL 21.PDF 05 July 2018
  HCL 22.PDF 05 July 2018
  HCL 23.PDF 05 July 2018