Sedința ordinară 20.02.2018

06 March 2018
Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr
de 11 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează: motivat Dl consilier: Marişca Gheorghe,
nemotivat, Dl. consilier Vereş Valentin.
Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinte de şedinţă este Dl. consilier
Madarasz Csaba.
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma
prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
Cere cuvântul Primarul comunei care propune modificarea ordinii de zi prin: eliminarea a trei
proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada
2014-2020 a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente
acestuia ; Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu
Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020; Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei
comunei Culciu pentru lucrările de investiţii aferente proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
şi introducerea a trei proiecte de hotărăre: Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de pornire a
licitaţiei a unei cantităţi de masă lemnoasă din partida 1090974 P administrată de Ocolul Silvic
Borleşti; Proiect de hotărâre privind apobarea volumului şi modului de valorificare, a unor cantităţi de
masă lemnoasă din partizile 1282172 Sr , 1282167 Sr şi 1301883 Sc administrate de Ocolul Silvic
Satu-Mare; Proiect de hotărâre Privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetar al
comunei Culciu existent la data de 31-12- 2017.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de modificare a ordinii de zii. 10 consilieri sunt
de acord , există o abţinere, dl. consilier Haisiuc Vlad.
....................................................
Hotărârea Nr. 3/2018 privind aprobarea Actului adiţional nr. 9 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009, se adoptă cu
11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 4/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2018, se
adoptă cu 11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 5/2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Culciu
pe trimestrul IV 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 6/2018 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrărilor de interes local ce
urmează să fie efectuate de către beneficiarii de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii Nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, se adoptă cu 11 voturi „pentru".
....................................................
Hotărârea Nr. 7/2018 privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei a unei cantităţi de masă
lemnoasă din partida 1090974 P administrată de Ocolul Silvic Borleşti, se adoptă cu 10 voturi
„pentru" 1 „abţinere” –Dl consilier Haisiuc Vlad.
....................................................

Hotărârea Nr. 8/2018 privind apobarea volumului şi modului de valorificare, a unor cantităţi de
masă lemnoasă din partizile 1282172 Sr , 1282167 Sr şi1301883 Sc administrate de Ocolul Silvic
Satu-Mare , se adoptă cu 11 voturi „pentru" .
....................................................
Hotărârea Nr. 9/2018 privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetar al comunei
Culciu existent la data de 31-12- 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru" .

Fișiere atașate

  HCL 3.PDF 06 March 2018
  hcl 4.PDF 06 March 2018
  hcl 5.PDF 06 March 2018
  hcl 6.PDF 06 March 2018
  hcl 7.PDF 06 March 2018
  hcl 8.PDF 06 March 2018
  hcl 9.PDF 06 March 2018