Sedinta ordinara 29.06.2017

30 December 2017

Extras

din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu

din data de 26.09.2017

 

 

...................................................

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.­

Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri din 13 consilieri aleşi.

Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune ca preşedinte de şedinţă  D.na  consilier Nagy Anika.

Propunerea se supune la vot .

Consilierii prezenţi sunt de acord în uninimitate cu propunerea făcută .

Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.

Cere cuvântul Primarul comunei care propune modificarea ordini de zi prin introducerea a patru noi puncte pe ordinea de zi: - Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului: „ Împreună pentru dezvoltare instituţională, educaţie pentru cetăţenie activă şi cooperare durabilă” ; Proeict de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construire Grădiniţa cu program prelungit Culciu-Mare” ; Proiect de hotărâre privind apobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate a comunei Culciu, gospodărite pe bază de contract de către Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2017şi  modului de valorificare, a unor cantităţi de masă lemnoasă din partizile  109451 SR şi 1189704 Ig administrate de Ocolul  Silvic Satu-Mare şi Diverse.

Consilierii prezenţi sunt de acord în unanimitate cu propunerea modificării ordini de zi.

........................................

Cere cuvântul Primarul comunei care propune ca data intrării în vigoare a  Hotărârii Consiliului Local să fie : 01-10-2017, iar data până la care operatorii economici care la data intrării în vigoare a hotărârii desfăşoară activităţi reglementate de Regulament, sunt obligaţi să facă demersurile necesare pentru conformare cu acesta, să fie 01-01-2018, astfel art.4.- al  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Culciu privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul Comunei Culciu să aibă următorul conţinut:

Art.4.- (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de  01-10-2017.

(2) Pâna la data de 01-01-2018 operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri desfăşoară activităţi reglementate de prezentul Regulament, sunt obligaţi să facă demersurile necesare pentru conformare cu acesta.”

            Consilierii prezenţi, în unanimitate, sunt de acord cu propunerea făcută de Primarul comunei.

Nefiind alte discuţii sau propuneri pentru modificarea proiectului de hotarâre, preşedintele de şedinţă îl supune la vot .

Hotărârea Nr. 41/2017 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul Comunei Culciu, se adoptă cu 13 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 42/2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2017, se adoptă cu 13 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 43/2017 privind instrumentarea proiectului: „ Împreună pentru dezvoltare instituţională, educaţie pentru cetăţenie activă şi cooperare durabilă”, se adoptă cu 13 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 44/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construire Grădiniţa cu program prelungit Culciu-Mare”, se adoptă cu 13 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 45/2017 privind apobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate a comunei Culciu, gospodărite pe bază de contract de către Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2017şi  modului de valorificare, a unor cantităţi de masă lemnoasă din partizile  109451 SR şi 1189704 Ig administrate de Ocolul  Silvic Satu-Mare , se adoptă cu 13 voturi „pentru".

....................................................

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ                                                           Secretar

                  Nagy Anika                                                                               Privigyei Ioan

Fișiere atașate

  hcl 33-2017.PDF 30 December 2017
  hcl 34-2017.PDF 30 December 2017
  hcl 35-2017.PDF 30 December 2017
  hcl 36-2017.PDF 30 December 2017
  hcl 37-2017.PDF 30 December 2017
  hcl 38-2017.PDF 30 December 2017