Sedinta ordinara 23.02.2017

30 December 2017
Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.¬
Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 11 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează: nemomotivat Dl consilier Vereş Valentin  şi dna consilier Radvanyi Margareta.
Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Robotin Daniel Virgil. 
Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.
....................................................
Hotărârea Nr. 2/2017 privind organizarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar din comuna Culciu, pentru anul şcolar 2017-2018, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 3/2017 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă  și apă uzată din județul Satu Mare, la care  Comuna Culciu este membru asociat, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 4/2017 privind  mandatarea „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată  din județul Satu Mare”  pentru a exercita,  în  numele şi pe seama Comunei Culciu, atribuții de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional S.C. APASERV Satu Mare S.A., se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 5/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii aferent posturilor bugetare din comuna Culciu, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 6/2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Culciu pe trimestrul IV 2016, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 7/2017 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrărilor de interes local ce urmează să fie efectuate de către beneficiarii de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 8/2017 privind apobarea volumului şi modului de valorificare a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate a comunei Culciu, gospodărite pe bază de contract de către Ocolul Silvic Borleşti şi Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru". 
....................................................
Hotărârea Nr. 9/2017 privind apobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate a comunei Culciu, gospodărite pe bază de contract de către Ocolul Silvic Borleşti şi Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2017, se adoptă cu 11 voturi „pentru". 
....................................................
Hotărârea Nr. 10/2017 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Culciu Nr. 18/2016 privind trecerea în domeniul public al comunei Culciu, a unor imobile, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 11/2017 privind  clasificarea unui drum de exploatare de pe raza comunei Culciu , judeţul Satu-Mare în categoria drum vicinal, se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 12/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul : „Modernizare străzi în comuna Culciu, județul Satu Mare” faza Studiu de Fezabilitate actualizat , se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................
Hotărârea Nr. 13/2017 pentru implementarea proiectului denumit "Modernizare străzi în comuna Culciu, judeţul Satu Mare", se adoptă cu 11 voturi „pentru" . 
....................................................

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ Secretar
      Robotin Daniel-Virgil         Privigyei Ioan