Sedinta ordinara 11.12.2017

30 December 2017

Extras

din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu

din data de 11.12.2017

 

 

...................................................

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.­

Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 10 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează : -motivat Dl consilier Madarasz Csaba, Dl. consilier  Marişca Gheorghe, Dl. consilier Vereş Valentin

Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinte de şedinţă este D.na  consilier Radvanyi Margareta.

Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.

Cere cuvântul Primarul comunei care face propunere de modificare a ordinii de zii prin introducerea a două noi puncte: Proiect de hotărâre privind apobarea preţului de referinţă şi volumului de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate a comunei Culciu, gospodărite pe bază de contract de către Ocolul Silvic Borleşti şi Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2018; Proiect de hotărâre privind însuşirea valorilor reevaluate a mijloacelor fixe date în administrarea

SC APASERV SA Satu-Mare.

            Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de modificare a ordinii de zi.

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, 9 consilieri sunt de acord, 1 consilier se abţine.

........................................

Hotărârea Nr. 49/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii aferent posturilor bugetare din comuna Culciu, se adoptă cu 10 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 50/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018, se adoptă cu 9 voturi „pentru", un vot împotriva

....................................................

Hotărârea Nr. 51/2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2017, se adoptă cu 9 voturi „pentru", 1 abţinere.

....................................................

Hotărârea Nr. 52/2017 privind apobarea preţului de referinţă şi volumului de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate a comunei Culciu, gospodărite pe bază de contract de către Ocolul Silvic Borleşti şi Ocolul Silvic Satu-Mare, pentru anul 2018, se adoptă cu 9 voturi „pentru", 1 abţinere.

....................................................

Hotărârea Nr. 53/2017 privind însuşirea valorilor reevaluate a mijloacelor fixe date în administrarea SC APASERV SA Satu-Mare, se adoptă cu 9 voturi „pentru", 1 abţinere.

....................................................

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ                                                           Secretar

                        Radvanyi Margareta                                                            Privigyei Ioan

Fișiere atașate

  hcl 49+anexa.PDF 30 December 2017
  hcl 50.PDF 30 December 2017
  hcl 51+anexa.PDF 30 December 2017
  hcl 52.PDF 30 December 2017
  hcl 53.PDF 30 December 2017