Sedință ordinară 10.07.2018

10 October 2018

Extras

din Procesul - Verbal al şedinţei ordinare al Consiliul Local al Comunei Culciu

din data de 10.07.2018

 

...................................................

Încheiat azi, 10-07-2018 la sediul Consiliului Local al Comunei Culciu unde are loc şedinţa ordinară a acestuia.­

Convocarea şedinţei s-a făcut conform prevederilor legale.­

Se face apelul nominal după care consilierii semnează pentru prezenţă. Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri din 13 consilieri aleşi. Absentează Dl. consilier Haisiuc Vlad.

Conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Sebestyen Sandor.

Secretarul comunei prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare care este acceptat în forma prezentată, de către toţi consilierii prezenţi.

Cere cuvântul primarul comunei care propune modificarea ordinii de zi prin introducerea a cinci proiecte de hotărâre : Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul : „Construire teren de sport multifuncţional cu gazon artificial, comuna Culciu,  judeţul Satu-Mare”

Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei Culciu

Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente comunei Culciu. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanție, în vederea implemetării proiectului : „Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Cămin cultural în localitatea  Cărăşeu, comuna Culciu, judeţul Satu-Mare ”

Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de modificare a ordinii de zii. Toţi consilierii prezenţi sunt de acord

....................................................

Hotărârea Nr. 24/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Serviciului de salubrizareal comunei Culciu , se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 25/2018 privind aprobarea Caietului de sarcini şi al Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare în comuna Culciu, se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 26/ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul : „Construire teren de sport multifuncţional cu gazon artificial, comuna Culciu,  judeţul Satu-Mare”, se adoptă cu 12 voturi „pentru" .

....................................................

Hotărârea Nr. 27/2018 privind implementarea proiectului „Construire teren de sport multifuncţional cu gazon artificial, comuna Culciu,  judeţul Satu-Mare”, se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 28/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Culciu pe anul 2018 , se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 29/2018 privind aprobarea  Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei Culciu, se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 30/2018 aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente comunei Culciu, se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 31/2018 privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia , se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

Hotărârea Nr. 32/2018 privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanție, în vederea implemetării proiectului : „Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Cămin cultural în localitatea  Cărăşeu, comuna Culciu, judeţul Satu-Mare ”, se adoptă cu 12 voturi „pentru".

....................................................

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ                                                           Secretar

            Sebestyen Sandor                                                               Privigyei Ioan

Fișiere atașate

  HCL 24.PDF 11 October 2018
  anexaHCL 24.PDF 11 October 2018
  HCL 25.PDF 11 October 2018
  anexa HCL 25.PDF 11 October 2018
  HCL 28.PDF 11 October 2018
  HCL 29.PDF 11 October 2018
  HCL 30.PDF 11 October 2018
  HCL 31.PDF 11 October 2018
  HCL 32.PDF 11 October 2018