Direcții de dezvoltare

08 December 2017

Îmbunătăţirea mediului de trai


Elementul decisiv în dezvoltarea comunei este reducerea migraţiei în rândul locuitorilor - în special în rândul tinerilor cu studii medii sau superioare. Pentru atingerea acestui scop este necesară crearea şi extinderea posibilităţilor de ocupare a forţei de muncă, asigurarea accesului la diferite servicii publice, crearea imaginii atractive a localităţii, accesibilitatea cursurilor de formare, crearea posibilităţii de învăţare pe tot parcursul vieţii, realizarea dezvoltării condiţiilor pentru petrecerea timpului liber în mod civilizat, extinderea serviciilor şi întreţinerii sociale.

Asigurarea serviciilor menite să îmbunătăţească nivelul de trai al populaţiei se bazează pe cooperarea între sfera civilă, privată şi publică. Acest lucru nu este posibil dacă nu va avea loc o schimbare de atitudine faţă de societate în rândul localnicilor.

 

Reabilitarea inovatoare a comunei

• Reabilitarea imaginii comunei Culciu, dezvoltarea si modernizarea institutiilor publice, crearea unui centru al comunei integrat. Centrul comunal integrat este un spatiu bine definit care ofera posibilitatea locuitorilor de a accesa orice serviciu într-un singur loc, fie legat de comunicare, fie legat de organele statului. De asemenea, asigura si alte servicii care contribuie la cresterea nivelului de trai în comuna.

• Realizarea liniilor de comunicatie interne ale comunei, intensificarea comunicatiei între localnici, întreprinzatori si conducatori (ziar local si ziar on-line).

• Cresterea capacitatii localitatilor de a tine populatia în comunitate prin serviciile oferite pentru locuitori - servicii adecvate atât din punctul de vedere al ofertei, cât si din punctul de vedere al calitatii, precum si al serviciilor usor accesibile si constante. Orientarea serviciilor într-o noua directie de dezvoltare prin îmbunatatirea cunostintelor locale.

• Realizarea unui inventar de strazi.

• Delimitarea si amenajarea unui centru comunal.

• Dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice, dezvoltarea capitalului uman.

• Usurarea accesibilitatii la servicii publice, simplificarea proceselor.

• Actualizarea PUG-ului, includerea în PUG a centrului integrat comunal, care deserveste localitatile apartinatoare.

• Parcelarea terenurilor administratiei publice.

• Investitii imobiliare neorientate spre profit, astfel tinerii vor avea posibilitatea de a cumpara case sau apartamente la un pret mai scazut, într-un cadru bine dezvoltat. Astfel, aceste investitii vor contribui la cresterea numarului de locuitori si la cresterea natalitatii.

• Reabilitarea scolilor si gradinitelor, dotarea lor cu echipamente si materiale necesare pentru un mediu educational european.

Sprijinirea activitatilor extrascolare.


Crearea/ reabilitarea infrastructurii de bază

• Introducerea gazului metan în toate localităţile aparţinătoare

• Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi publice: alimentaţie cu apă şi canalizare în toate localităţile aparţinătoare,

• Crearea reţelei de apă potabilă şi canalizare în toate localităţile aparţinătoare

• Introducerea apei de ploaie în sistemul de canalizare

• Reabilitarea infrastructurii rutiere, prin asfaltarea drumurilor comunale, prin construirea şi reabilitarea podurilor şi podeţelor, prin vopsirea drumurilor

• Crearea soluţiilor pentru siguranţa traficului: sens giratoriu, instalaţii de încetinire a traficului, semafor, trecere de pietoni,

• Crearea pistei de biciclişti pentru evitarea accidentelor rutiere şi pentru siguranţa bicicliştilor,

• Includerea drumurilor într-un inventar, denumirea sau numerotarea străzilor, astfel încât administraţia locală să poată avea o imagine amplă a situaţiei existente,

• Introducerea soluţiilor de telecomunicaţii (internet, telefon) în fiecare localitate şi în străzile secundare, astfel încât fiecare cetăţean să aibă la dispoziţie internet şi telefonie mobilă, linii de comunicaţii extrem de importante în societatea secolului XXI,

• Reabilitarea sistemului de iluminat public.


Dezvoltarea serviciilor sociale

• Crearea sistemului complex de servicii sociale,

• Creşterea egalităţii de şanse, crearea integrării sociale,

• Crearea serviciului de îngrijire la domiciliu a persoanelor vîrstnice,

• Organizarea programelor de prevenţie pe diferite teme (alcoolism, diferite boli)

• Educarea şi formarea persoanelor dezavantajate, sprijinirea ocupării lor pe piaţa forţei de muncă (Acest obiectiv nu se limitează doar la probleme sociale, ci are şi o latură economică şi educaţională),

• Prin dezvoltarea infrastructurii disponibile: vom ridica nivelul ocupării forţei de muncă a persoanelor defavorizate, vom ajuta integrarea lor socială şi vom preveni excluderea lor socială, vom introduce moduri de îngrijire a acestor persoane la domiciliu, vom facilita autoîntreţinerea persoanelor cu nevoi speciale,

• Prevenirea moştenirii sărăciei, cât şi prevenirea excluderii din societate încă din copilărie.


Dezvoltarea serviciilor de sănătate

• Înfiinţarea unui centru complex de sănătate, cu departamente specializate şi alte servicii de sănătate, dotat cu echipamente de ultima generaţie,

• Asigurarea locuintei de serviciu pentru medicul rezident, astfel ca localnicii sã poatã primi asistentã permanentã si în afara programului de serviciu,

• Reabilitarea dispensarelor medicale sau a punctelor de lucru în satele apartinãtoare comunei,

• Asigurarea asistenþei medicale de urgentã, asigurarea serviciilor ambulatorii,

• Organizarea unor programe de formare a constiintei, programe privind modul de viatã sãnãtos, precum si prevenirea diferitelor boli,

• Organizarea programelor „stil de viatã sãnãtos"

• Crearea biroului de consultantã, în cadrul cãruia un specialist va oferi informaþiile necesare pentru prevenirea anumitor boli si pentru bolnavii cu dependentã (mod de viatã sãnãtos si sigur, incluzînd programe anti-drog, anti-alcool, de prevenire a ITS, HIV/SIDA si a traficului de fiinte umane, planificare familialã, justitie juvenilã),

• Elaborarea materialelor informationale,

• Îmbunãtãtirea stãrii de sãnãtate a populaþiei prin prevenirea, controlul ti monitorizarea bolilor cu impact major asupra sãnãtãtii,

• Îmbunãtãtirea calitãtii vietii si prelungirea duratei medii de viatã pentru alinierea la standardele Uniunii Europene,

• Prin dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor de sãnãtate si prin informarea cetãtenilor putem atinge obiectivul prioritar: îmbunãtãtirea stãrii de sãnãtate a populatiei prin cresterea accesului populatiei la servicii de asistentã medicalã preventivã si cresterea sperantei de viatã.


Crearea infrastructurii de petrecere a timpului liber

• Reabilitarea căminelor culturale din comună,

• Lărgirea şi dotarea bibliotecii comunale,

• Oferirea accesului la diverse surse de informaţie (buletine informative şi electronice, bibliotecă, calculatoare, conectare la Internet),

• Crearea de posibilităţi alternative pentru petrecerea timpului lber,

• Reabilitarea terenurilor de sport,

• Construirea unei săli de sport,

• Activităţi de recreere şi timp liber, cluburi pe interese, cercuri de artizanat, design, activităţi cu specific cultural şi/ sau sportiv (tinerii au la dispoziţie săli de fittness, aerobic),

• Amenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi,

• Introducerea de cursuri, ateliere pe diferite domenii,

• Schimbare către o viaţă activă,

• Activizarea vieţii comunitare,

• Organizarea programelor culturale diversificate,

• Utilizarea frecventă a spaţiilor comunitare create,

• Mobilizarea tuturor resurselor locale (autorităţi locale, şcoli, biserici, sectorul privat, instituţiile şi ONG-urile) pentru optimizarea accesului la informaţie, servicii şi timp liber de calitate.

 

Modernizarea administraţiei publice

Modernizarea administraţiei publice locale contribuie la accelerarea implementării standardelor europene în comună. Scopul principal este desfăşurarea unui proces de modernizare care să permită administraţiei publice locale să se adapteze la realităţile economice şi sociale ale societăţii. În cadrul modernizării administraţiei publice va avea un rol important modernizarea infrastructurii: reabilitarea clădirilor, dotarea birourilor, crearea unor servicii noi, diversificate, care vor fi benefice atât pentru localnici cât şi pentru angajaţii administraţiei publice locale (back-office), totodată sunt prioritare dezvoltarea resurselor umane, schimburile de experienţă şi tehnologii, transferul de bune pratici, cunoaşterea sistemelor mai eficiente, informatizarea administraţiei şi altele.

Obiectivele naţionale legate de modernizarea administraţiei publice sunt sprijinite de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative iar Uniunea Europeană alocă fonduri specifice prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Totodată alte fonduri naţionale şi internaţionale sunt dedicate dezvoltării administraţiei publice, investiţie inevitabilă în contextul globalizării şi al societăţii informaţionale.

 

Dezvoltarea e-administraţiei

• Accerelarea proceselor, scopul final fiind crearea unui sistem complex de e-administraţie,

• Creşterea nivelului serviciilor publice, mai ales a administraţiei locale, contribuind astfel la îmbunătăţirea competitivităţii comunei Culciu,

• Dotarea administraţiei publice cu hardware necesar funcţionării eficiente: calculatoare, laptopuri, routere, proiector,

• Crearea suportului informaţional administrativ, instalarea programelor şi aplicaţiilor care vor uşura gestionarea datelor: Registru agricol, Stare civilă, Evidenţa Persoanelor, Arhivare, Gestionarea Ajutoarelor Sociale, Circulaţia Internă a Documentelor, Urbanism, • Taxe şi impozite, Plata On-line a Taxelor şi Impozitelor şi alte aplicaţii.


Dezvoltarea infrastructurii şi a resurselor umane ale administraţiei publice locale

• Îmbunătăţirea proceselor de luare a deciziilor,

• Asigurarea unei implementări şi aplicări mai bune a legislaţiei,

• Asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru activităţile economice (resurse umane, baze de date, aspecte legislative),

• Asigurarea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice,

• Creşterea numărului de funcţionari publici care au calificare profesională în managementul resurselor umane, managementul proiectelor, achiziţii publice, finanţe, drept, limbi străine, informatică, relaţii publice şi alte domenii relevante,

• Instruirea bugetarilor în domenii specifice precum învăţământ, protecţie socială, asistenţă socială, sănătate.


Construirea sau reabilitarea clădirii primăriei

• Reabilitarea clădirii existente a primăriei sau construirea unui sediu nou,

• Dotarea primăriei cu infrastructura necesară pentru o funcţionare eficientă,

• Amenajarea unui parc în faţa primăriei,

• Crearea unui cadru modern şi eficient unde cetăţenii pot apela la servicii publice profesionale

 

Creşterea capacităţii de producţie a economiei locale

Avantajul comunei din punct de vedere economic constã în apropierea graniþelor ºi de apropierea zonei industriale frontaliere. Regiunea Nord-Vest este una dintre cele mai competitive regiuni de dezvoltare din România, iar poziþia comunei ca centru al asociaþiei microregionale oferã avantaje multiple pentru dezvoltarea economiei locale.

Regiunea capãtã semnificaþii noi, dacã luãm în considerare poziþionarea ei în vecinitate cu Ungaria (stat aderat la Uniunea Europeanã în 2004) ºi Ucraina, care se va alãtura în viitor comunitãþii europene. Poziþionarea ei avantajoasã în apropierea municipiului Satu Mare oferã posibilitatea creãrii zonelor industriale, iar datoritã preþurilor mai scãzute ale terenurilor, comuna are un atu important în atragerea investitorilor. Aceste dezvoltãri însã trebuie clarificate ºi incluse în Planul Urbanistic Zonal, plan care va detalia posibilitãþile din punct de vedere economic ºi administrativ. În cazul în care în zonele industriale vor fi asigurate ºi utilitãþile publice necesare, existã o ºansã mare ca investitori mari din þarã sau din strãinãtate sã priveascã comuna ca o posibilã þintã în ceea ce priveºte investiþiile în viitor.

Aceste investiþii vor contribui în mod direct la dezvoltarea economiei, la îmbunãtãþirea mediului de trai ºi la creºterea nivelului de ocupare a populaþiei.

Momentan comuna nu atrage mult capital deşi are o capacitate de absorbţie ridicată. Nivelul de trai al populaţiei este scăzut datorită faptului că majoritatea oamenilor lucrează în agricultură. Sunt puţini angajatori în comună care ar avea un rol decisiv în viaţa economică.

Majoritatea întreprinderilor nu au suficiente informaţii privind dezvoltarea afacerilor. Nu există o relaţie strânsă şi de succes între antreprenori şi alte organizaţii (ex. autorităţi, organizaţii publice), nici organizaţiile agricole nu formează o reţea. 

 

Dezvoltarea unui mediu comercial inovator

• Atragerea investitorilor în zonã,

• Crearea produselor locale,

• Gãsirea pieselor pentru produsele locale,

• Cresterea volumului cunostintelor si a capitalului social al întreprinzãtorilor locali,

• Cresterea potentialului economic local,

• Crearea locurilor de muncã care necesitã pregãtire superioarã, si care corespund cerintelor UE,

• Asimilarea fortei de muncã a regiunilor alãturate,

• Intensificarea relaþiilor economice internationale,

• Cresterea nivelului de pregãtire a populatiei locale,

• Favorizarea schimbului de experientã la nivel international,

• Stabilizarea vieţii comerciale din comuna Culciu prin cooperarea reprezentaţilor culturali şi economici (antreprenori, administraţia locală, organizaţii civile),

• Sporirea competitivităţii întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, facilitarea cooperării în reţele - introducerea serviciilor calitative de consultanţă,

• Înfiinţarea unui incubator de afaceri dezvoltarea infrastructurii, asigurarea serviciilor şi condiţiilor optime financiare pentru întreprinderi inovatoare,

• Atragerea producătorilor locali în procesul de fabricaţie, asigurând o piaţă sigură şi continuă pentru materii prime şi produse semi-preparate,

• Realizarea dezvoltării durabile prin parteneriate, care vor duce la creşterea taxelor şi impozitelor încasate,

• Introducerea noilor tehnologii în producţie, fabricare şi comercializare,

• Lărgirea cercului de parteneriat al comunei,

• Marketing de regiune şi de comună,

• Crearea unei instituţii care se va ocupa de managementul posibilităţilor de investiţii, de informarea investitorilor, de crearea liniilor de comunicaţie.


Dezvoltarea agriculturii

• Creşterea competitivităţii producătorilor din Culciu prin ridicarea nivelului de prelucrare a produselor, diversificarea agriculturii, cooperarea şi motivarea antreprenorilor,

• Susţinerea inovaţiilor, a dezvoltării şi formarea structurii în agricultură pentru creşterea competitivităţii,

• Crearea capacităţii de industrie prelucrătoare

• Reabilitarea drumurilor din periferii în vederea creşterii accesabilităţii parcelelor, pădurilor şi fermelor,

• Amenajarea halei industriale care va găzdui târgul de animale şi produse locale, hală frigorifică, mini-abator, birou de informaţii pentru agricultori,

• Educarea şi informarea celor ce lucrează în agricultură,

• Crearea backgroundului infrastructural care va asigura prelucrarea, marketingul şi comercializarea,

• Creare de noi locuri de muncă,

• Asigurarea pieţei pentru producătorii locali,

• Înfiinţarea Asociaţiilor de Producţie,

• Alinierea la cerinţele europene.


Dezvoltarea turismului

• Dezvoltarea unei oferte turistice complexe reprezentând comuna şi regiunea comunei, care exploatează în adâncime posibilităţile regiunii, şi ca urmare traficul turistic, de asemenea timpul şi nopţile petrecute în comună vor creşte, ceea ce reprezintă o sursă de venit importantă pentru localnici,

• Intensificarea turismului natural (crearea traseelor turistice),

• Prezervarea tradiţiilor şi a valorilor culturale,

• Exploatarea posibilităţilor date de turismul satului,

• Crearea traseelor turistice pentru pietoni şi biciclişti,

• Includerea zonei într-un traseu turistic mai extins (naţional sau chiar şi internaţional),

• Extinderea serviciilor şi a locurilor de cazare turistice,

• Pregătirea materialelor de informare şi de marketing,

• Crearea unui website al regiunii,

• Curăţarea şi amenajarea malului Someşului,

• Amenajarea locurilor pentru camping,

• Amenajarea unei tabere de vară pentru copii,

• Crearea infrastructurii necesare pentru agroturism,

• Dezvoltarea turismului de timp liber,

• Dezvoltarea turismului de pescuit şi a infrastructurii pentru pescuit sportiv,

• Organizarea festivalurilor cu specific local.


Crearea centurii de ocolire şi amenajarea zonei industriale

• Crearea centurii de ocolire a comunei,

• Desemnarea, amenajarea şi dotarea zonei industriale,

• Devierea traficului greu,

• Pornirea investiţiilor de producţie,

• Protecţia mediului: evitarea poluării cu materiale nocive, precum şi a poluării fonice,

• Sprijinirea siguranţei traficului,

• Instalarea staţiilor de transfer.

 

Gospodărirea complexă a mediului

Materialele, energia, chiar şi mediul înconjurător nu stau în cantităţi infinite la dispoziţia noastră, trebuie folosite cu prudenţă.

Este indispensabilă educarea şi formarea modului de a privi mediul în aşa fel încât atât populaţia cât şi agenţii economici să ajute la:

• conservarea surselor de energie neregenerabile,

• foloirea tehnologiilor economice în ceea ce priveşte energia,

• reducerea şi combaterea poluării mediului,

• reducerea producerii deşeurilor, prevenirea depozitării ilegale şi reciclarea lor,

• folosirea pământului ca forţă de energie şi reabilitarea suprafeţelor de tip brown-field,

• luarea unor decizii care favorizează comunităţile locale.

Comunicaţia este cuvântul cheie în procesul de schimbare a atitudinilor în rândul populaţiei faţă de gospodărirea complexă a mediului. Dezvoltările şi comunicaţia vor acoperi sectoarele economice şi administrative, agricultura şi populaţia. Este necesară ocrotirea valorilor naturale, pentru ca generaţia următoare să trăiască într-un mediu curat.

Acordul internaţional privind ocrotirea mediului, Protocolul de la Kyoto, prevede pentru ţările industrializate o reducere a emisiilor poluante cu 5,2% în perioada 2008-2012 în comparaţie cu cele din 1990. Principalul obiectiv urmărit de protocol este să se evite repetarea unor accidente industriale cu urmări grave asupra oamenilor şi mediului. Protocolul obligă operatorii să minimizeze riscurile şi să evite pe cât posibil orice daună pentru care ar putea fi facuţi responsabili.

Agricultorii şi întreprinzătorii trebuie încurajaţi să folosească metode durabile care să ocrotească mediul, să protejeze zonele rurale şi să contribuie la ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentare.

 

Dezvoltarea serviciilor comunale şi a infrastructurii

• Crearea serviciului public de salubrizare,

• Crearea serviciului public de pază,

• Dotarea infrastructurală a serviciilor publice,

• Crearea căilor de comunicaţie între localnici şi administraţia publică

• Instalarea echipamentelor de colectare selectivă a deşeurilor,

• Reabilitarea clădirilor administraţiei publice (primărie, şcoli, grădiniţe) pentru conservarea energiei.

• Scăderea consumului de energie,

• Economisirea energiei prin utilizarea ei într-un mod mai inteligent, dezvoltarea unor surse alternative de energie (în Europa este vorba în special despre surse regenerabile de energie) şi încurajarea cooperării internaţionale,

• Transformarea deşeurilor agricole în materiale de încălzire,

• Conservarea resurselor naturale şi administrarea eficientă a deşeurilor.


Conservarea, protejarea şi dezvoltarea valorilor naturale

• Utilizarea permanentă a surselor de energie a mediului,

• Folosirea raţională a mediului natural, conservarea valorilor naturale şi ecologice,

• Conservarea şi îmbunătăţirea zonei, a habitatului natural şi a valorilor materiale naturale, îngrijirea speciilor protejate şi asigurarea habitatului natural al acestora,

• Conservarea terenurilor agricole - mai ales a pajistilor -, sporirea diversitãtii biologice,

• Conservarea si protejarea complexã a apelor,

• Educarea populaþiei privind protejarea mediului,

• Elaborarea materialelor informative despre flora, fauna si valorile naturale al regiunii, în parteneriat cu ONG-uri sau universitãti,

Organizarea „zilelor verzi",

• Colectarea deseurilor din pãduri si de pe malul Somesului prin efort comun, prin activitãti colective,

• Gospodãrirea eficientã a apei,

• Paza si administrarea pãdurilor si apelor.


Conştientizarea populaţiei legată de gospodărirea mediului

• Îmbunãtãtirea modului de viaþã din comuna Culciu, crearea unei comune mai curate si mai sãnãtoase prin protejarea mediului,

• Extinderea educãrii privind protectia mediului în cadrul populatiei,

• Dezvoltarea locală a industriei mediului - integrarea, angajarea şi formarea forţei de muncă nepregite, mai ales a persoanelor dezavantajate,

• Crearea reţelelor de comunicaţii (tipărit si electronic)

• Educarea şcolarilor în privinţa ocrotirii mediului,

• Desfăşurarea unor activităţi extraşcolare pentru ocrotirea mediului,

• Elaborarea materialelor de informare legate de ocrotirea mediului.