Primăria Comunei Culciu

Declarații de avere 2017 Funcționari

In aceasta pagina regasiti atasate Declaratiile de Avere 2017 pentru personalul institutiei:Domokos Alexandru - PrimarBiro Marius - Viceprimar;Privigey Ioan - Secretar;Nemeti Ildiko - Contabil;Toth Terica - Contabil;Csomai Ildiko - Asistent Social;Domokos Ambroziu - Consilier;Por Meda Livia - Consilier;Privigey Claudia - Consilier;Ravas Marius - Referent;Suta Oana - Consilier;

Declarații de interese 2017 Funcționari

In aceasta pagina regasiti declaratiile de avere pentru personalul Institutiei:Domokos Alexandru - PrimarBiro Ioan Marius - Viceprimar;Privigyei Ioan - Secretar;Toth Terica - Contabil;Nemeti Ildiko - Contabil;Privigyei Claudiua Liliana - consilier superior;Domokos Ambroziu - consilier;Csomai Ibolya - Asistent Social;Pop Meda Livia - Consilier;Suta Oana Dumitrita - Consilier;Ravas Marius Gheorghe - Referent;

Secretar - Ioan Privigyei

18 January 2018
Primar - Domokos Alexandru

ATRIBUŢIIPRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ ART. 63 (1) Primarul indeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:a) atribuţii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condiţiile legii;b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;c) atribuţii referitoare la bugetul local;d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;e) alte atribuţii stabilite prin lege.(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelara şi asigura funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensamantului. Primarul indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:a) prezintă consiliului local, in primul trimestru, un raport annual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativteritoriale;b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, social şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:a) exercita funcţia de ordonator principal de credite;b) intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;c) iniţiază, in condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi şi emiterea de titluri de valoare in numele unităţii administrativ-teritoriale;d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat şi a sediului secundar.(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenta;c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea in concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi incetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, in condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date in competenta sa prin lege şi alte acte normative;h) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, avand anexat contractul de management.ART. 64 (1) In exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelara şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensămant, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege,primarul acţionează şi ca reprezentant al statului in comuna sau in oraşul in care a fost ales.(2) In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.ART. 65 Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelara pot fi delegate şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii.ART. 66 (1) Primării comunelor pot angaja, in limita numărului maxim de posture aprobate, un consilier personal. Primării oraşelor, municipiilor şi ai municipiilor resedinta de judeţ pot infiinta, in limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:a) maximum 3 persoane la oraşe şi municipii;b) maximum 5 persoane la municipii resedinta de judeţ.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit şi eliberat din funcţie de către primar.(3) Personalul prevăzut la alin. (1) isi desfăşoară activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat in condiţiile legii, pe durata mandatului primarului.(4) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a primarului.

22 November 2017
Direcții de dezvoltare

Îmbunătăţirea mediului de trai Elementul decisiv în dezvoltarea comunei este reducerea migraţiei în rândul locuitorilor - în special în rândul tinerilor cu studii medii sau superioare. Pentru atingerea acestui scop este necesară crearea şi extinderea posibilităţilor de ocupare a forţei de muncă, asigurarea accesului la diferite servicii publice, crearea imaginii atractive a localităţii, acces...

08 December 2017
Infrastructura

INFRASTRUCTURATransportReţeaua de transport este reprezentată mai ales de transportul rutier, comuna nu este străbătută de calea ferată. Cea mai apropiată staţie CFR şi cel mai apropiat aeroport se găsesc la Satu Mare, la 25 km de Culciu.Transportul public de persoane este asigurat de două firme private de transport: SC. Orizont SA - principalul operator de transport rutier de persoane al judeţului Satu Mare - şi S.C. ''AZUR-T.C.'' S.A. Baia Mare. Cursele de autobuz şi microbuz pe acest traseu, dinspre Satu Mare, se îndreaptă spre oraşele Cluj Napoca şi Baia Mare şi spre localităţile Lipău şi Poiana Codrului. Calitatea şi preţul acestor servicii sunt acceptabile.Reţea de gazÎn momentul de faţă doar în localităţile Culciu Mare şi Cărăşeu este demarată o lucrare de introducere a gazului metan, finalizată în procent de 50%. Se caută posibilităţi de introducere a gazului metan în toate localităţile aparţinătoare până în anul 2013.Apă potabilă şi canalizareNu există un sistem de canalizare a apelor uzate menajere, nici reţea de alimentare cu apă. Se încearcă găsirea unor modalităţi de finanţare din fonduri europene.Infrastructura rutierăÎn comună doar drumul judeţean este asfaltat şi o parte din lungimea drumurilor comunale este pietruită.Pistă pentru biciclişti nu există în comună, cu toate că numărul mare de biciclişti ar justifica o investiţie in acest sens.Pentru siguranţa pietonilor, este necesară crearea şi reabilitarea trotuarelor în toate localităţile aparţinătoare comunei.O problemă existentă în cazul fiecărei localităţi este lipsa drumurilor agricole. Din acest motiv utilajele agricole utilizează drumurile principale, încetinind circulaţia, sporind pericolul de producere a accidentelor, şi distrugând carosabilul. Pentru comune o problemă serioasă este legată de întreţinerea podurilor, podeţurilor.Iluminat publicIluminatul public este asigurat în comună, proporţia ariei conectate la reţeaua de curent electric este de 99%.Comunicaţii, InternetÎn comună există acces la Internet, Primăria este conectată la reţea, dar utilizarea eficace a acestei posibilităţi în scopuri comunicative este într-un stadiu precoce. Numărul locuitorilor care utlizează serviciul este relativ mic. Cea mai importantă cauză este venitul mic, marea parte a populaţiei nu deţine calculator, şi nu are acces la Internet. Situaţia nu este mai bună nici în cazul instituţiilor de învăţământ sau instutuţiilor culturale (bibliotecă, cămin cultural).Unele localităţi nu sunt conectate la reţeaua de telefonie fixă şi nici nu au acoperire GSM, din partea nici unui operator de telefonie mobilă. SănătateÎn ceea ce priveşte infrastructura instituţiilor de sănătate (în comună sunt două cabinete medicale şi un punct de lucru) sunt necesare încă trei puncte de lucru în alte trei localităţi din comună.Întreţinerea sanitară se face de către 1 medic, având diplomă în domeniu, şi 3 asistenţi. Numărul bolnavilor pe medic este cca. 2600 de persoane, fiindcă sunt locuitori care s-au înregistrat la alţi medici din comuna Păuleşti sau oraşul Satu Mare.Un cabinet stomatologic funcţionează în clădirea dispensarului medical din Cărăşeu, tot aici se află o farmacie privată cu un punct de lucru în Culciu Mare.Clădirile dispensarelor sunt în proprietatea administraţiei publice.Nu există o organizaţie civilă cu profil sanitar.

08 December 2017
Economia

ECONOMIACaracteristicile economieiPotenţialul economic este deosebit de mare, comuna fiind situată foarte aproape de Satu-Mare. Datorită unor firme prospere care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei, efectiv toată populaţia activă are loc de muncă.Susţinerea întreprinderilor din comună nu este soluţionată. Nu există o organizaţie care furnizează sistematic informaţii, consiliere, sau care of...

22 November 2017
Cultură și învățământ

CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTEducațieNumărul copiilor arată o tendinţă descrescătoare, dar acest număr nu depăşeşte 10% din totalul populaţiei.Cu o singură excepţie, în fiecare localitate există şcoală, majoritatea lor având 1-8 clase sau 1-4 clase, unde numărul copiilor nu justifică existenţa claselor de 5-8. În satul Corod nu funţionează şcoală generală, după terminarea grădiniţei, copii sunt transportaţi în fiecare zi în centrele şcolare din Culciu Mare sau Cărăşeu. Transportul copiilor este asigurat de administraţia publică locală, care deţine două microbuze.În fiecare localitate există grădiniţă, dar în cazul localităţilor cu populaţie mai scăzută copii sunt educaţi într-o singură grupă.În şcolile localităţilor sunt biblioteci, funcţionează şi o bibliotecă centrală în localitatea Cărăşeu. Dotarea bibliotecilor însă nu este satisfăcătoare, ar fi necesară extinderea lor, achiziţionarea de materiale şi cărţi noi, achiziţionarea de calculatoare şi diverse aplicaţii on-line.Sunt două centre şcolare în comună, în localităţile Culciu Mare şi Cărăşeu, iar în satul Corod nu există şcoală. Şcoala din Culciu Mic a fost construită din fonduri extrabugetare, unitate de învăţământ care oferă loc celor 60 de copii din localităţile Corod şi Culciu Mic fiind o secţiune a şcolii din Culciu Mare.După şcoala cu clasele I - IV Culciu Mic, şi Grădiniţa Culciu Mare va avea o clădire nouă. Amplasarea construcţiei se va face în curtea Căminului Cultural, aproape de centrul satului. Grădiniţa va fi una modernă şi va îndeplini normele Uniunii Europene.Şcolile din satele Apateu, Corod si Culciu Mic au fost dotate recent cu noi grupuri sanitare, care se găsesc în interiorul clădirilor şi sunt moderne, îndeplinesc cerinţele Uniunii Europene. În centrele şcolare au fost instalate şi centrale termice proprii.Şcoala Generală cu clasele 1-8 din Culciu Mare are un website propriu, realizat prin finanţare de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Unitatea de Management a Proiectului pentru învăţământul rural - Programul de Granturi Şcoală-Comunitate.

22 November 2017
Caracteristici demografice

CARACTERISTICI DEMOGRAFICEÎn comparaţie cu datele statistice demografice bazate pe recensământul din anul 2002, tendinţa demografică este una uşor crescătoare. Până la 2007 s-a sesizat o uşoară creştere a populaţiei, conform datelor statistice, numărul locuitorilor în 2002 era 4013 iar în 2007 era 4103.La 1 iulie 1998 comuna avea 3953 locuitori, din care 1902 de sex masculin şi 2051 de sex feminin.Numărul gospodăriilor este de 1460. Migraţia nu este un fenomen caracteristic comunei. Totuşi, munca sezonieră (în Ungaria, Germania, Spania) îi mobilizează pe aproape 10% din locuitori. În viziunea noastră, acest fapt înseamnă o dezvoltare economică în comună.Există solduri migratoare pozitive (mai multe intrari decât iesiri) doar la adulţi si vârstnici. Cu alte cuvinte, doar aceştia sosesc în comună în număr mai mare decât cei care pleacă. Plecarea tinerilor din comună contribuie la privarea comunei de un capital uman apt să conducă la perpetuarea şi dezvoltarea comunităţii.Retromigranţii care dispun de rezerve financiare suficiente, revin sau vin în comună pentru a trăi în condiţii mai apropiate de natura, cu cheltuieli mai scăzute sau chiar din dorinţa de a investi într-un proiect economic rural. Populaţia din această categorie este, în general, mai bine educată si mai puţin săracă, îmbunătăţind calitatea capitalului uman rural, prin contribuţia pe care o poate aduce la modernizarea civică şi economică a comunei, inclusiv prin modelele comportamentale pe care le aduc in viaţa comunităţii.Însă imigranţii interni nu rezolvă problemele legate de îmbătrânirea populaţiei comunei, deoarece natalitatea indică faptul că în comună sosesc în primul rând persoane din categoria de vârstă activă, cu o vârstă mai înaintată, care nu mai doresc copii. Îmbătrânirea este confirmată de numărul locuitorilor pe o gospodărie, care în comună nu ajunge la trei.Structura pe vârste a populaţiei confirmă faptul că procesul de îmbătrânire demografică este mai accentuat în mediul rural, ca şi în cazul comunei Culciu. Totodată nu există un echilibru între ratele natalităţii şi mortalităţii. Una dintre problemele majore ale comunei este legată de numărul mare al văduvelor.Compoziţia etnică a populaţiei se prezintă în felul următor: 49,76% - maghiari, 47,24% - români, 2,69% - rromi.Se preconizează o creştere semnificativă a populaţiei datorită poziţiei deosebit de avantajoase a comunei.Structura societăţiiPopulaţia are studii medii în general. Aproximativ 70% din populaţia activă din comună lucrează ca angajaţi la diferite societăţi comerciale şi prestatoare de servicii, predominante fiind firmele de construcţii. Majoritatea angajaţilor sunt transportaţi de angajatori, dar există şi o parte de muncitori care fac naveta la Satu Mare.Despre stratificarea socială se poate spune că majoritatea locuitorilor care lucrează ca angajaţi au un nivel de trai mediu, dar şi cei ocupaţi în agricultură şi creşterea animalelor duc un trai decent, dar nu la nivelul volumului de muncă efectuat.Pe baza datelor statistice din 2002, din populaţia stabilă (3472 de locuitori) 28 de bărbaţi şi 18 femei au avut studii superioare. În total 497 de persoane au finalizat liceul, 396 de bărbaţi şi 137 de femei au terminat şcoală profesională.Populaţia de naţionalitate rromă are probleme majore legate de asigurarea veniturilor, sunt şi familii care, din cauze rezultate din stilul lor de viaţă, sunt foarte sărace. Se încearcă integrarea lor în societate, dar cu rezultate minore.Starea de sănătate a populaţieStarea de sănătate a populaţiei este acceptabilă, cu toate că nu au posibilitatea de a primi o asistenţă permanentă, medicul primar nefiind din comună, iar locuinţă de serviciu nu există.Întreţinerea socialăÎntreţinerea socială se bazează mai ales pe ajutoarele sociale oferite de stat, însă şi Consiliul Local sprijină familiile nevoiaşe în anumite situaţii excepţionale. Instituţiile care se ocupă cu întreţinerea socială aparţin statului şi se ocupă mai ales cu repartizarea ajutoarelor sociale în comună. În prezent 58 de persoane beneficiază lunar de ajutor social.Nu există serviciu de îngrijire la domiciliu, nici centru de zi pentru bătrâni sau cămin pentru persoane cu deficienţe, în cazurile mai grave fiecare persoană are un asistent personal din familie.

22 November 2017
Date fizico-geografice

DATE FIZICO-GEOGRAFICESolurile. Stratigrafia solurilor este reprezentată de depozitele de nisip, loess, pietriş, avînd în general 160-180 cm grosime, peste care, datorită vegetaţiei, s-au format soluri podzolice, creându-se astfel condiţii prielnice pentru culturile agricole (cereale , zarzavaturi, pomi fructiferi). Clima. Comuna Culciu beneficiază de o climă temperată continentală moderată. Media anuală a temperaturii este de 9,6°, avînd la bază următoarele valori termice:• primăvara 10,2°• vara 19,6°• toamna 10,8°• iarna = 1,7°Umiditatea atmosferică este destul de ridicată. Regimul vânturilor se caracterizează prin predominanţa curenţilor din sectorul nord-vestic, care aduc precipitaţii primăvara şi vara. Flora. Flora aferentă zonei şi comunei Culciu este cea caracteristică zonei de luncă şi silvostepei cu arbori de esenţă moale: răchită, plopi indigeni, precum şi pâlcuri de arţari, aluni jugastru etc.

22 November 2017
Buget 2017

In aceasta pagina regasiti documentele aferente bugetului 2017:Situatia Fluxurilor 30.09.2017;Balanta de verificare 30.09.2017;Bilanț 30.09.2017;Cont de rezultat 30.09.2017;Situatia Activelor 30.09.2017;Balanța de verificare 30.06.17;Cont rezultat patrimonial 30.06.17;Situatia activelor 30.06.17;Bilanț 30.06.17;Situația fluxurilor la trezorerie 30.06.17;

11 December 2017
Orar funcționare Primărie

Programul de lucru:Luni-Vineri - 8:00 - 16:00;Program de lucru cu publicul:Luni - Vineri - 8:00 - 14:00

11 December 2017
Coduri poștale

Coduri poştale ale localităţilor aparţinătoare:• Culciu Mare - 447119• Apateu - 447116• Culciu Mic - 447121• Lipău - 447122• Corod - 447118• Cărășeu - 447117

27 November 2017
Legaturi utile

Din judeţul SATU MARE Primăria municipiului Satu Mare Prefectura judeţului Satu Mare Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare Consiliul Judeţean Satu Mare Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu Mare Spitalul Judeţean Satu Mare  Din ROMÂNIAPreşedenţia României Guvernul României Senatul României Camera Deputaţilor Banca Naţională a României Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei Ministerul Economiei 

26 November 2017