Primăria Comunei Culciu

Primar - Domokos Alexandru

ATRIBUŢIIPRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ ART. 63 (1) Primarul indeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:a) atribuţii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condiţiile legii;b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;c) atribuţii referitoare la bugetul local;d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţe...

22 November 2017
Economia

ECONOMIACaracteristicile economieiPotenţialul economic este deosebit de mare, comuna fiind situată foarte aproape de Satu-Mare. Datorită unor firme prospere care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei, efectiv toată populaţia activă are loc de muncă.Susţinerea întreprinderilor din comună nu este soluţionată. Nu există o organizaţie care furnizează sistematic informaţii, consiliere, sau care of...

22 November 2017
Cultură și învățământ

CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTEducațieNumărul copiilor arată o tendinţă descrescătoare, dar acest număr nu depăşeşte 10% din totalul populaţiei.Cu o singură excepţie, în fiecare localitate există şcoală, majoritatea lor având 1-8 clase sau 1-4 clase, unde numărul copiilor nu justifică existenţa claselor de 5-8. În satul Corod nu funţionează şcoală generală, după terminarea grădiniţei, copii sunt transportaţi în fiecare zi în centrele şcolare din Culciu Mare sau Cărăşeu. Transportul copiilor este asigurat de administraţia publică locală, care deţine două microbuze.În fiecare localitate există grădiniţă, dar în cazul localităţilor cu populaţie mai scăzută copii sunt educaţi într-o singură grupă.În şcolile localităţilor sunt biblioteci, funcţionează şi o bibliotecă centrală în localitatea Cărăşeu. Dotarea bibliotecilor însă nu este satisfăcătoare, ar fi necesară extinderea lor, achiziţionarea de materiale şi cărţi noi, achiziţionarea de calculatoare şi diverse aplicaţii on-line.Sunt două centre şcolare în comună, în localităţile Culciu Mare şi Cărăşeu, iar în satul Corod nu există şcoală. Şcoala din Culciu Mic a fost construită din fonduri extrabugetare, unitate de învăţământ care oferă loc celor 60 de copii din localităţile Corod şi Culciu Mic fiind o secţiune a şcolii din Culciu Mare.După şcoala cu clasele I - IV Culciu Mic, şi Grădiniţa Culciu Mare va avea o clădire nouă. Amplasarea construcţiei se va face în curtea Căminului Cultural, aproape de centrul satului. Grădiniţa va fi una modernă şi va îndeplini normele Uniunii Europene.Şcolile din satele Apateu, Corod si Culciu Mic au fost dotate recent cu noi grupuri sanitare, care se găsesc în interiorul clădirilor şi sunt moderne, îndeplinesc cerinţele Uniunii Europene. În centrele şcolare au fost instalate şi centrale termice proprii.Şcoala Generală cu clasele 1-8 din Culciu Mare are un website propriu, realizat prin finanţare de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Unitatea de Management a Proiectului pentru învăţământul rural - Programul de Granturi Şcoală-Comunitate.

22 November 2017
Caracteristici demografice

CARACTERISTICI DEMOGRAFICEÎn comparaţie cu datele statistice demografice bazate pe recensământul din anul 2002, tendinţa demografică este una uşor crescătoare. Până la 2007 s-a sesizat o uşoară creştere a populaţiei, conform datelor statistice, numărul locuitorilor în 2002 era 4013 iar în 2007 era 4103.La 1 iulie 1998 comuna avea 3953 locuitori, din care 1902 de sex masculin şi 2051 de sex feminin.Numărul gospodăriilor este de 1460. Migraţia nu este un fenomen caracteristic comunei. Totuşi, munca sezonieră (în Ungaria, Germania, Spania) îi mobilizează pe aproape 10% din locuitori. În viziunea noastră, acest fapt înseamnă o dezvoltare economică în comună.Există solduri migratoare pozitive (mai multe intrari decât iesiri) doar la adulţi si vârstnici. Cu alte cuvinte, doar aceştia sosesc în comună în număr mai mare decât cei care pleacă. Plecarea tinerilor din comună contribuie la privarea comunei de un capital uman apt să conducă la perpetuarea şi dezvoltarea comunităţii.Retromigranţii care dispun de rezerve financiare suficiente, revin sau vin în comună pentru a trăi în condiţii mai apropiate de natura, cu cheltuieli mai scăzute sau chiar din dorinţa de a investi într-un proiect economic rural. Populaţia din această categorie este, în general, mai bine educată si mai puţin săracă, îmbunătăţind calitatea capitalului uman rural, prin contribuţia pe care o poate aduce la modernizarea civică şi economică a comunei, inclusiv prin modelele comportamentale pe care le aduc in viaţa comunităţii.Însă imigranţii interni nu rezolvă problemele legate de îmbătrânirea populaţiei comunei, deoarece natalitatea indică faptul că în comună sosesc în primul rând persoane din categoria de vârstă activă, cu o vârstă mai înaintată, care nu mai doresc copii. Îmbătrânirea este confirmată de numărul locuitorilor pe o gospodărie, care în comună nu ajunge la trei.Structura pe vârste a populaţiei confirmă faptul că procesul de îmbătrânire demografică este mai accentuat în mediul rural, ca şi în cazul comunei Culciu. Totodată nu există un echilibru între ratele natalităţii şi mortalităţii. Una dintre problemele majore ale comunei este legată de numărul mare al văduvelor.Compoziţia etnică a populaţiei se prezintă în felul următor: 49,76% - maghiari, 47,24% - români, 2,69% - rromi.Se preconizează o creştere semnificativă a populaţiei datorită poziţiei deosebit de avantajoase a comunei.Structura societăţiiPopulaţia are studii medii în general. Aproximativ 70% din populaţia activă din comună lucrează ca angajaţi la diferite societăţi comerciale şi prestatoare de servicii, predominante fiind firmele de construcţii. Majoritatea angajaţilor sunt transportaţi de angajatori, dar există şi o parte de muncitori care fac naveta la Satu Mare.Despre stratificarea socială se poate spune că majoritatea locuitorilor care lucrează ca angajaţi au un nivel de trai mediu, dar şi cei ocupaţi în agricultură şi creşterea animalelor duc un trai decent, dar nu la nivelul volumului de muncă efectuat.Pe baza datelor statistice din 2002, din populaţia stabilă (3472 de locuitori) 28 de bărbaţi şi 18 femei au avut studii superioare. În total 497 de persoane au finalizat liceul, 396 de bărbaţi şi 137 de femei au terminat şcoală profesională.Populaţia de naţionalitate rromă are probleme majore legate de asigurarea veniturilor, sunt şi familii care, din cauze rezultate din stilul lor de viaţă, sunt foarte sărace. Se încearcă integrarea lor în societate, dar cu rezultate minore.Starea de sănătate a populaţieStarea de sănătate a populaţiei este acceptabilă, cu toate că nu au posibilitatea de a primi o asistenţă permanentă, medicul primar nefiind din comună, iar locuinţă de serviciu nu există.Întreţinerea socialăÎntreţinerea socială se bazează mai ales pe ajutoarele sociale oferite de stat, însă şi Consiliul Local sprijină familiile nevoiaşe în anumite situaţii excepţionale. Instituţiile care se ocupă cu întreţinerea socială aparţin statului şi se ocupă mai ales cu repartizarea ajutoarelor sociale în comună. În prezent 58 de persoane beneficiază lunar de ajutor social.Nu există serviciu de îngrijire la domiciliu, nici centru de zi pentru bătrâni sau cămin pentru persoane cu deficienţe, în cazurile mai grave fiecare persoană are un asistent personal din familie.

22 November 2017
Date fizico-geografice

DATE FIZICO-GEOGRAFICESolurile. Stratigrafia solurilor este reprezentată de depozitele de nisip, loess, pietriş, avînd în general 160-180 cm grosime, peste care, datorită vegetaţiei, s-au format soluri podzolice, creându-se astfel condiţii prielnice pentru culturile agricole (cereale , zarzavaturi, pomi fructiferi). Clima. Comuna Culciu beneficiază de o climă temperată continentală moderată. Media anuală a temperaturii este de 9,6°, avînd la bază următoarele valori termice:• primăvara 10,2°• vara 19,6°• toamna 10,8°• iarna = 1,7°Umiditatea atmosferică este destul de ridicată. Regimul vânturilor se caracterizează prin predominanţa curenţilor din sectorul nord-vestic, care aduc precipitaţii primăvara şi vara. Flora. Flora aferentă zonei şi comunei Culciu este cea caracteristică zonei de luncă şi silvostepei cu arbori de esenţă moale: răchită, plopi indigeni, precum şi pâlcuri de arţari, aluni jugastru etc.

22 November 2017